"Ақырҭуа гәахәтәы" аҿаҵала иҭыжьу аплакатқәа рҿы "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәанпроект  аԥхьара QR рыла иҟалоит
"Ақырҭуа гәахәтәы" аҿаҵала иҭыжьу аплакатқәа рҿы "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәанпроект аԥхьара QR рыла иҟалоит

Уаԥхьа аартызаара иазку азакәанпроект, аӡәгьы шәимжьааит! Қырҭтәыла уадгыл! – иануп “Ақырҭуа гәахәтәы” аҿаҵала иҭыжьу аплакатқәа рҿы.

Апартиа апрессмаҵзура аинформациала, аплакатқәа рҿы “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәанпроект аԥхьара QR рыла иҟалоит.