«Ақырҭуа гәахәтәы» аофис аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧысуеит
 «Ақырҭуа гәахәтәы» аофис аҧхьа апротесттә акциа мҩаҧысуеит

Акциа алахәылацәа апарламент ахыбра аҟынтә  «Ақырҭуа гәахәтәы» аофис хада ашҟа ииасит.

Еизаз ауааҧсыра  «Атәым анырра аартызаара иазку» азакәанпроект иадҳәаланы апротест ҟарҵоит.

Акциа алахәылацәа  «Ақырҭуа гәахәтәы» аофис хада ааигәара инеир рҭахуп, аха, азинхьчаҩцәа  азин рырҭом.