"Ақырҭуа гәахәтәы" аҟынтә ишаарыцҳаз ала, "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәанпроект зқәу вето иашьҭанеиуа амчыбжь азы ириааиуеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" аҟынтә ишаарыцҳаз ала, "Атәым нырра аартызаара иазку" азакәанпроект зқәу вето иашьҭанеиуа амчыбжь азы ириааиуеит

“Ақырҭуа гәахәтәы” аҟынтә ишаарыцҳаз ала, “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәанпроект зқәу вето иашьҭанеиуа амчыбжь азы ириааиуеит.

„Қырҭтәыла азакәанԥҵара инақәыршәаны, ишьақәгылоу аҵасла, иашьҭанеиуа асессиатә амчыбжь азы ҳаиааиуеит”, – иазгәалҭеит апартиа “Ақырҭуа гәахәтәы” аофис аҿы имҩаԥгаз абрифинг аан апарти алахәыла Саломе Қурасбедиани.

Саломе Қурасбедиани лажәақәа рыла, Саломе Зурабишвили адискуссиа анагӡаразы атеориатә шансгьы аанылмыжьит, иара убас Венециатәи акомиссиа азгәаҭақәагьы азинтә шьаҭа змоу азгәаҭақәа ирылам.