„Ақырҭуа гәахәтәы“ аиҿкаарала, апарламент аҧхьа жәларзегьтәи аизара мҩаҧысуеит
„Ақырҭуа гәахәтәы“ аиҿкаарала, апарламент аҧхьа жәларзегьтәи аизара мҩаҧысуеит

„Ақырҭуа гәахәтәы“ аиҿкаарала, апарламент аҧхьа жәларзегьтәи аизара мҩаҧысуеит. Ауснагӡатә аадыртит Қырҭтәыла хьыӡрашәала. Аизара девизс иамоуп  „Аҧсадгьыл, абызшәа,  адин“.

Атәылауаа апарламент аҧхьа аизара иалагеит асааҭ 18:00 рзы. Анеҩс,  дара ирыцлеит афилармониатә шьапыла иаауаз  „Ақырҭуа гәахәтәы“ аҿартә аиҿкаара ахаҭарнакцәа.

Аизара алахәылацәа рҿаҧхьа иқәгылоит  „Ақырҭуа гәахәтәы“ алидерцәеи апартиа аҿартә аиҿкаара ахаҭарнакцәеи.