"Ақырҭуа гәахәтәы" аделегациа Китаи авизит ихыркәнашеит
"Ақырҭуа гәахәтәы" аделегациа Китаи авизит ихыркәнашеит

“Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иркали Кобахиӡе дызхагылоу аделегациа Китаи авизит ихыркәнашеит.

Иахьа аделегациа алахәылацәа Шанхаи, Линг-Гангтәи араион иҟоу зхы иақәиҭу аекономикатә зона анапхгаҩы Ҷао Ихуаии Шанхаитәи ахеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Чен Ӡинги ирԥылеит.

„Китаи ҳвизит ихыркәшоуп, даара ихырҳагоу аиԥыларақәа ҳаман анапхгаратә партиа адәныҟатәи агәыԥ анапхгаҩи, аминистри, аминистр ихаҭыԥуаҩи, иара убас Ахәаахәҭра аминистр ихаҭыԥуаҩи, Амилаҭтә жәлар рконгресс ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩи, иара убас Ганхаи анапхгареи рҟны. Апотенциал дууп. Ҳара хықәкыс иҳамоуп Китаи аҟны еиуеиԥшым ахырхарҭақәеи аҩаӡарақәеи рҿы аизыҟазаашьақәа рырҭбаара. Аполитикатә усеицура аҵак ду амоуп, апотенциал ду ҳамоуп аекономикатә хырхарҭала аусеицура аҿы, ари апотенциал иадырхәтәуп”, – иҳәеит “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иркали Кобахиӡе.