Аҧжәара ахьыҟалаз Боҷорма амҩаҿ аҭагылазаашьа (афото)
Аҧжәара ахьыҟалаз Боҷорма амҩаҿ аҭагылазаашьа (афото)

Қарҭ, аҧжәара ахьыҟалаз Боҷорма амҩаҿ уажәгьы абылрацәыхьчаҩцәеи аиқәырхаҩцәеи, азинхьчаҩцәеи  аус руеит. Зыӡбахәы ҳәоу аҵакырадгьыл иаркуп.

Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра адыррала, аҧжәара амшала ҩыџьа ҭахеит, ҧшьҩык ахәрақәа роуит, дара ахәышәтәырҭашҟа инагоуп.