Апациентцәа агрипп аҽыхьчаратә вакцина ацынхәрас  идырым апрепарат рылазҵоз  Гьаргь  Чендлер изы аусеилыргара иалагеит ахәымгара астатиала
Апациентцәа агрипп аҽыхьчаратә вакцина ацынхәрас  идырым апрепарат рылазҵоз  Гьаргь  Чендлер изы аусеилыргара иалагеит ахәымгара астатиала

Апациентцәа агрипп аҽыхьчаратә вакцина ацынхәрас  идырым апрепарат рылазҵоз  Гьаргь  Чендлер изы аусеилыргара иалагеит ахәымгара астатиала, — «Актәи аканал» ари атәы азаарыцҳаит Қырҭтәыла Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҟынтә.

Ишеилкаахаз ала, ҧаса иара амедицинатә лицензиа изаанкылан.

Аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистрра аҟынтә ишаарыцҳаз ала, Гьаргь  Чендлер азинхьчаҩцәа рҟынтә иҽиҵәахуеит.