Андриус Кубилиус – Сара ибзиаӡаны избоит Саломе Зурабишвили лакәымкәа, атәыла аиҳабыреи анапхгаратә партиеи шракәу  Аконституциа еилазго
Андриус Кубилиус – Сара ибзиаӡаны избоит Саломе Зурабишвили лакәымкәа, атәыла аиҳабыреи анапхгаратә партиеи шракәу  Аконституциа еилазго

«Атәыла ахада лимпичмент  — анапхгаратә партиа рыла акандидат астатус аиуразы иҟоу ашанс ахәаҽроуп иаанаго», — иҳәеит Европарламент алахәыла Андриус Кубилиус  «ТВ Пирвели»  аинтервиу аҿы.

Европарламент алахәыла ишиҳәаз ала, «Ақырҭуа гәахәтәы» Қырҭтәыла европатәи аҧеиҧш иаҧырхагахар рҭахуп.

««Ақырҭуа гәахәтәы» хықәкыла абри аполитика мҩаҧыргоит. Атәыла ахада аус бзиа ҟалҵоит, атәыла астатус аиур лҭахуп.  Уажәы ишаабо ала, Қырҭтәыла анапхгара атәыла ахада қәҿиарала лусура ргәаҧхом.  Убри аҟынтә, амилаҭтә интересқәа ирҧырхагоу, игаӡароу ашьаҿақәа рыҟаҵара иалагеит ҳәа сгәы иаанагоит.  Уажәы сара Қырҭтәыла Аконституциа саҧхьеит,   49-тәи ахәҭаҷ ишану ала, атәыла ахада адәныҟатәи еизыҟазаашьақәа дырхаҭарнакуп. Сара ибзиаӡаны избоит Саломе Зурабишвили лакәымкәа, атәыла аиҳабыреи анапхгаратә партиеи шракәу Аконституциа еилазго.  «Ақырҭуа гәахәтәы» Қырҭтәыла европатәи аҧеиҧш иаҧырхагахар рҭахуп.  Ари аинициативала дара аадырҧшит европатәи аполитикатә каолициақәа ишрықәшаҳаҭым. Дара европатәи апринципқәа ишрықәнагам еиҧш рхы мҩаҧыргоит, Қырҭтәыла акандидат астатус аиурц зҭаху атәыла ахада илықәыҕәҕәоит. Атәыла аиҳабыра зегьы аархәны иҟарҵоит. Кремль уи ргәы иамыхәои», — иҳәеит  Кубилиус.