"Амилаҭтә ҵысра" аполитхеилак аӡбарала, афракциа алахәылацәа апарламент аҿы аимпичмент апроцесс рхы аладырхәом
"Амилаҭтә ҵысра" аполитхеилак аӡбарала, афракциа алахәылацәа апарламент аҿы аимпичмент апроцесс рхы аладырхәом

Аспекулиациақәеи аинсинуациақәеи аҭыԥ рымамзар азы, “Амилаҭтә ҵысра” аполитхеилак аӡбарала, афракциа алахәылацәа апарламент аҿы аимпичмент апроцесс рхы аладырхәом, – илҳәеит “Амилаҭтә ҵысра” алахәыла Ҭина Бокучава.

Бокучава лажәақәа рыла, “Амилаҭтә ҵысра” аилатәарахь инеиӡом.

„Иванишвили ихәмарра ҟашь аҽалархәра ҳҭахым, ари ахәмарра атәыла европатәи амҩа аҿагылара ауп хықәкыс иамоу. Убри аҟынт афракциа Иванишвили иаԥшьигаз аимпичмент аан аилатәарақәа руадахь инеиӡом”, – илҳәеит Бокучава.

“Амилаҭтә ҵысра” алахәыла Леван Бежашвили иҟаиҵаз аҳәамҭала, аоппозициаа егьырҭ адепутатцәагьы абри еиԥш аӡбара рыдыркылароуп.