Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга Адунеи ачемпионатынӡа Лиетуваҟны имҩаҧгаз аҩбатәи аиҩызаратә матч аҿы аҵыхәтәантәи асекундазы иаҵахеит #1TVSPORT
Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга Адунеи ачемпионатынӡа Лиетуваҟны имҩаҧгаз аҩбатәи аиҩызаратә матч аҿы аҵыхәтәантәи асекундазы иаҵахеит #1TVSPORT

Амҵәышәампыл азы Қырҭтәыла аизга Адунеи ачемпионатынӡа Лиетуваҟны имҩаҧгаз аҩбатәи аиҩызаратә матч аҿы аҵыхәтәантәи асекундазы 102:104 ҳәа иаҵахеит.

Қырҭтәыла аизгаҿы зегьы дреиҕьын аизга акаҧдан Ҭорнике Шенгелиа, иара ақырҭуа аизга 30 акәаталақәа азааигеит.

Қырҭтәыла еиҧшҵәҟьа, Лиетувагьы Адунеи ачемпионат азы аҽазыҟанаҵоит. Ачемпионатаҿ  Лиетува иацлабуеит Монтенегрои, Меқсикеи, Египти. Қырҭтәыла ачемпиоанаҿ  F агәыҧаҿ, Словениеи, Кабо Вердеи, Венесуелеи ирацлабуеит.

Қырҭтәыла аизга алахәылацәа анеҩстәи аиҩызаратә матч мҩаҧыргоит  нанҳәа 5 рзы, дара Латвиа аизга  ирацлабуеит.