Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегионқәа инрықәыршәаны
Акоронавирус   афакт ҿыцқәа рстатистика атәыла арегионқәа инрықәыршәаны

 

Иахьа Қырҭтәыла иаарҧшыз акоронавирус 72 афакт ҿыцқәа рҟынтә 41 Қарҭ аарҧшуп,    Аҷара  – 8,  Имереҭи     – 7,   Қвемо Қарҭли —  5,   Шида Қарҭли —  2,   Гуриа –  4,    Гыртәыла —  Аҩадатәи Шәантәыла — 4,    Кахеҭи — 1.

Уажәазы атәылаҿы   1 136  активтә фактқәа иҟоуп.