Аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа Киеви Херсони рҿы имҩаԥыргаз ажәылара аԥсыҭбарақәа ацуп
Аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа Киеви Херсони рҿы имҩаԥыргаз ажәылара аԥсыҭбарақәа ацуп

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рзы Украина зымҽхак ҭбаау аҳауатә шәарҭарардырр бжьы гон, Урыстәыла ампыҵахаларатә ар “Коллибри” атип змоу аракетақәеи аԥырҩы дызмам аппаратқәеи рыла ажәылара мҩаԥнагеит.

Аихқәа ишаарыцҳаз, Урыстәыла ампыҵахаларатә мчқәа Киеви Херсони рҿы имҩаԥыргаз ажәылара аԥсыҭбарақәа ацуп, Киев дҭахеит аӡәы, ҩыџьа ахәрақәа роуит.

Киев Украина аҳауахьчаратә мчқәа џьамтәылатәи “Шаҳид” атип змоу аԥырҩы дызмам жәаппарат ҭадырхеит. Херсон ахырхарҭала аурыс ампыҵахалаҩцәа “Град” аҟынтә ирышьҭит 500 ракета раҟара.Ажәылараан аӡәы дҭахеит, хҩык ахәрақәа роуит.