Аиустициа аминистрра – Аминистрра адипкорпус ахаҭарнакцәа Михаил Саакашвили изку аинформациа рызцәырнагеит
Аиустициа аминистрра – Аминистрра адипкорпус ахаҭарнакцәа Михаил Саакашвили изку аинформациа рызцәырнагеит

Аиустициа аминистрра адипкорпус ахаҭарнакцәа Михаил Саакашвили изку аинформациа рызцәырнагеит.

Аусбарҭа адыррала, ҧхынҷкәын  28 рзы, Евроеидгыла аофиси, Евроеидгыла иалоу атәылақәеи, Америка ацҳаражәҳәарҭеи ахаҭарнакцәа рҟны аиҧылара мҩаҧган.

«Аиҧылараҿы адипломатиатә корпус ахаҭарнакцәа Михаил Саакашвили  игәабзиара аҭагылазаашьеи апенитенциартә усбарҭаҿы ихәышәтәреи иазкны аинформациа наӡа рыҭан.

Аиустициа аминистрразы аҵакы ду амоуп аинформациа аартызаара, ари азҵаара иазҿлымҳау ауааҧсыра наҟ-наҟгьы аинформациа наӡа роуеит», — иануп Аиустициа аминистрра аҳәамҭаҿы.