Аиҳабыра радминистрациа - Аҧыза-министр Қырҭтәыла ахада иҟалҵаз аҳәамҭаз  агәынгара ааирԥшын, аҳәамҭа Китаи Қырттәылеи реизыҟазаашьақәа арнырра шалымшо  иазгәеиҭеит
Аиҳабыра радминистрациа - Аҧыза-министр Қырҭтәыла ахада иҟалҵаз аҳәамҭаз агәынгара ааирԥшын, аҳәамҭа Китаи Қырттәылеи реизыҟазаашьақәа арнырра шалымшо иазгәеиҭеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла ахада иҟалҵаз аҳәамҭа инамаданы агәынгара ааирԥшын, уи Китаи Қырттәылеи реизыҟазаашьақәа рнырра шалымшо дшақәгәыӷуа иазгәеиҭеит. Иракли Ӷарибашвили ишазгәеиҭаз ала, абри еиԥш аҳәамҭақәа адкылашьа рымам, – иануп Қырҭтәыла аиҳабыра радминистрациа аланарҵәаз аҳәамҭа аҿы.

Қырҭтәыла аҧыза-министри Китаи Жәлартә республика ацҳаражәҳәаҩ  Ҷоу Циени реиԥылараҿ, Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили франциатәи аканал LCI аинтервиу аҿы Китаи Жәлартә республика ахада Си Ӡинпин изкны иҟалҵаз аҳәамҭа ахәшьара  аиҭан, абри еиԥш аҳәамҭақәа адкылашьа шрымам иазгәеиҭеит.

Аиҳабыра радминистрациа аинформациала, абри ариторика Қырҭтәыла анапхгареи ақырҭуа жәлари Китаиахь ирымоу азныҟәашьа иашьашәалам, ҩ-тәылак реиҩызаратәи рпарниортәи еизыҟазаашьақәа ирҧырхагоуп. Аҧыза-министр ишиҳаз ала, рыцҳарас иҟалаз, уи раҧхьатәи афактӡам Қырҭтәыла ахада, Аконституциа еилаганы, аҳәынҭқарратә интересқәа дырҧырхагаханы, хазы авизитқәа мҩаҧганы, жәларбжьаратәи азҵаарақәа ирыдҳәаланы аиҳабыра рпозициа иаҿагыло лхатә гәаанагара анылҳәо. Убри ала лара Қырҭтәыла жәларбжьаратәи аимиџь лалырҟәоит. Лара иаартны, аргама аконституциатә нормақәа еилалгоит, убри амшалоуп анапхгаратә гәыҧ атәыла ахада лимпичмент азҵаара зықәдыргылаз.

Аҧыза-министр ишиҳәаз ала, Қырҭтәыла – апарламенттә республикоуп, убри аҟынтә, атәыла ахада атәыла адәныҟатәи аполитика мҩаҧылгом. Қырҭтәылаҿы атәыла адәныҟатәи аполитика амҩаҧгара – Қырҭтәыла аиҳабыра рексклиузивтә зинмчуп, ари азинмчы Қырҭтәыла аиҳабыра мацара иранашьоуп. Убри аҟынтә, Қырҭтәыла ахада иҟалҵаз аҳәамҭа формаллагьы аанарҧшуам Қырҭтәыла анапхгара Китаитәи аҳәынҭқарреи уи алидери ишрызныҟәо.

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили франциатәи аканал LCI аинтервиу аҿы а “Путини Си Ӡинпини ахаан рус руӡбома ҳәа” зҵааразы иҟалҵаз аҳәамҭала, “Ари аҭоурыхтә лҵшәас ҟаларын, зҵаарақәак рхатә ҭыԥқәа рҿы иақәшәазаарыну ҳәа лгәы иаанагоит”.