Аиҳабыра аргыларатә амнистиа апроект аус адулара иалагоит
Аиҳабыра аргыларатә амнистиа апроект аус адулара иалагоит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили инапхгарала аиҳабыра реилатәара мҩаҧган.

Аиҳабыра рпрессмаҵзура адыррала, аминистрцәа амш аусхәаҧштә ала иазҧхьагәаҭаз 9 зҵаарак ирыхәаҧшит. Аинформациаҿ ишану ала, аилатәараҿ аиҳабыра реиҳабы Аиустициа аминистр афизикатә хаҿқәа иртәу адгьылқәа рҿы аргыларатә документациа ирымамкәа идыргылаз анхарҭақәа ирызку апроект аус адулара идиҵеит.

„Апахрақәа рыхцәажәараан иазгәаҭан апроект иабзоураны закәандарала аҩнқәа рыргылара апрактика шаԥырҟәҟәаауа. Амнистиа миллионҩык рҟынӡа ирыдкьыслоит. Апроект Аиустициа аминистр Рати Брегаӡе хара имгакәа аиҳа́быра реилатәараҿ цәыригоит”, – иануп Аиҳабыра рпрессмаҵзура аланарҵәаз аинформациа аҿы.