Аҵыхәтәантәи амчыбжь азы Қырҭтәыла акоронавирус  5154 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, урҭ рҟынтә  3310 афактқәа – Қарҭ
Аҵыхәтәантәи амчыбжь азы Қырҭтәыла акоронавирус  5154 афакт ҿыцқәа аарҧшуп, урҭ рҟынтә  3310 афактқәа – Қарҭ

Аҵыхәтәантәи амчыбжь азы Қырҭтәыла аарҧшуп иҳаҩсыз амчыбжь аасҭа ҩынтә еиҳаны акоронавирус афакт ҿыцқәа. Ҧхынгәы 3 инаркны 10-нӡа атәылаҿы ичмазаҩхеит 5154ҩык,  2 338ҩык апациентцәа ачымазара иалҵит, 3ҩык иҧсит.

Қырҭтәыла акоронавирус аларҵәара ианалага инаркны иахьанӡа, зынӡа ари авирус ҿыркааит 1 668 153ҩык, 16 847ҩык апациентцәа иҧсит.