Абҵара 7 рзы аҭыԥ змаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы имҩаԥысуа Михаил Саакашвили ипроцесс ахырԥоуп
Абҵара 7 рзы аҭыԥ змаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы имҩаԥысуа Михаил Саакашвили ипроцесс ахырԥоуп

Абҵара 7 рзы аҭыԥ змаз ахҭысқәа ирыдҳәаланы имҩаԥысуа Михаил Саакашвили ипроцесс, зыԥшаара иаҿу Зураб Адеишвилии Давид Кезерашвилии идукатцәа ахьыҟамыз аҟынтә ахырԥоуп.

Уаанӡа Саакашвили идукатцәа ахара зду ахаҿы аҳәамҭа аҟаҵара алшара иҭара идҵаны иқәдыргылеит. Беқа Басилаиа иажәақәа рыла, Саакашвили апроцесс аҿы ақәгылара иҭахын, аклиника “Вивамед” аҟны ари азы зегь еиҿҟаан, аха азакәанхьчаҩцәа ари алшара ирымҭеит.

“Хәажәкыра 11, асааҭ 11:30 ҳадыргалеит. Апроцесс анагӡара атехникатә лшара ҳамам. Саакашвили мап ахаан иаҳамҳәаӡацт, аха аҵас иҵасуп“, –илҳәеит аколлегиа ахантәаҩы Нино Елиешвили.

Абҵара 7 рзы имҩаҧысуаз амитинг аимырпреи, ателееилахәыра «Имеди» мчыла аҩналареи рус азы ахара ирыдупМихаил Саакашвилии, Давиҭ Кезерашвилии, Зураб Адеишвилии, Гиги Угулавеи, Вано Мерабишвилии.