Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш инамаданы имҩаԥысуа ауснагӡатәқәа ирыхҟьаны, лаҵара 26 рзы аҳҭнықалақь аҿы автотранспорт аныҟәаразы аԥкрақәа алагалоуп
Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш инамаданы имҩаԥысуа ауснагӡатәқәа ирыхҟьаны, лаҵара 26 рзы аҳҭнықалақь аҿы автотранспорт аныҟәаразы аԥкрақәа алагалоуп

Қырҭтәыла ахьыԥшымра амш инамаданы имҩаԥысуа ауснагӡатәқәа ирыхҟьаны, лаҵара 26 рзы аҳҭнықалақь аҿы автотранспорт аныҟәаразы аԥкрақәа алагалоуп. Ари атәы аарыцҳаит апатрультә полициа адемаптамент аҟынтә

“Лаҵара 23, асааҭ 24:00 инаркны Ахьыԥшымра ашҭеи, Русҭавели амҩадуи, Актәи ареспублика ашҭеи рҿы автотранспорт аныҟәара аанкылоит.

Апатрультә полициа адепартамент аусуҩцәа, автотранспорт ала аиҭаҵра ашәарҭадара ахьҷаразы, автотранспорт аишьҭаца анапхгара азцруоит“, – иазгәаҭоуп аинформациа аҿы.

Апатрультә департамент аинформациа ала, лаҵара 27 инаркны адекорациақәа рдемонтаж ашьҭахь, аԥкрақәа аԥыххоит.

Акомментари аҟаҵара