Ҭырқәтәылеи Қырҭтәылеи еиҭа ихәмаруам - Фиба ашшыԥхьыӡ иақәшаҳаҭымхеит #1TVSPORT
Ҭырқәтәылеи Қырҭтәылеи еиҭа ихәмаруам - Фиба ашшыԥхьыӡ иақәшаҳаҭымхеит #1TVSPORT

Ҭырқәтәылеи Қырҭтәылеи рматч алҵшәақәа ирызкны Ҭырқәтәыла амҵәышәмпыл азы афедерациа аофициалтә апротест лҵшәада иаанхеит – Фиба ашшыԥхьыӡ иақәшаҳаҭымхеит.

Ҭырқәтәыла азашшуан аматч ахыркәшаранӡа 4:48 минуҭ шагыз аҭагылазхаашьа ацәгьахараан 22 секунд иахьыӡыз иазкны – усҟан Дуда Санаӡеи Фуркан Қорқмази еиҿагылеит. Аимак анхыркәшаха, ахәмарра еиҭалагеит, аха 4:48 ацынхәрас, атабло аҿы 4:26 ианын. Ари амзызла аҭырқуа ган аматч аиҭахәмарра аҭахын. Аха Амҵәышәмпыл азы адунеитә фелерациа аматч аиҭахәмарразы иаҭахуп амзызқәа раарԥшра алымшеит.