Ҭеа Ахвледиани  Евроеидгыла ахаҭарнак ҷыда Тоиво Клаар диҧылеит
Ҭеа Ахвледиани  Евроеидгыла ахаҭарнак ҷыда Тоиво Клаар диҧылеит

Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи азҵаарақәа рзы аҳәынҭқарратә министр Ҭеа  Ахвледиани Евроеидгыла ахаҭарнак ҷыда Тоиво Клаар диҧылеит.

Аҳәынҭқарратә министр лаппарат адыррала, аганқәа рхаҭарнакцәа Женеватәи аиҿцәажәарақәа рҵаки аусхәаҧштә иалоу азҵаарақәа рзы апрогресс аиура ахымҧадареи азгәарҭеит.

«Аиҧылараҿы Қырҭтәыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы аҭагылазаашьа иалацәажәеит.

Аҳәынҭқарратә министр иаҵшьны иазгәалҭеит аҭынчмҩала аимак аҭыҧқәҵара апроцессаҿ Евроеидгыла алахәызаара ароль ҷыда. Аганқәа рхаҭарнакцәа аусеицура анагӡара ишазыхиоу рҳәеит», — иануп аҳәынҭқарратә министр лаппарат аинформациаҿы.