კონსტანტინე ვირსალაძე - ამონარიდი სატირის მასალებიდან

ჩაწერილია 1991 წელს.