ხუტა ბერულავა კითხულობს ლექსს „ყოველ გაზაფხულს“

ჩაწერილია 1968 წელს.