დავით გურამიშვილი - „დავითიანი“ (ნაწყვეტი)

დავით გურამიშვილი - „დავითიანი“, კითხულობს აკაკი ვასაძე.

ჩაწერილია 1965 წელს.