Адырга: Шәaмaхьтәылa

Џьуаншер Бурҷулаӡе аофициалтә визитла Шәамахьтәыла дыҟоуп
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 232-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 071-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 074-ҩык ирыдбалан, иԥсит 39-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 517-ҩык рыдбалан, иԥсит 57-ҩык
Шәамахьтәылатәи АИХ - Урыстәылеи Азербаиџьани, Шәамахьтәылеи рлидерцәа абҵара алагамҭазы еиԥылоит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 2 066-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 054-ҩык рыдбалан, иԥсит 37-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 192-ҩык рыдбалан, иԥсит 27-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 863-ҩык рыдбалан, иԥсит 42-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 217-ҩык рыдбалан, иԥсит 28-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус  903-ҩык рыдбалан, иԥсит 43-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 1 331-ҩык рыдбалан, иԥсит 30-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 772-ҩык рыдбалан, иԥсит 13-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 764-ҩык ирыдбалан, иԥсит 19-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 756-ҩык ирыдбалан, иԥсит 16-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 657-ҩык рыдбалан, иԥсит 16-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 296-ҩык рыдбалан, иԥсит 16 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 587-ҩык рыдбалан, иԥсит 14-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Шәaмaхьтәылa aкоронaвирус 501-ҩык рыдбалан