Жозеп Боррель ишааицҳаз, Евроеидгыла адәныҟатәи аминистрцәа Шәамахьтәыла атәылауаҩтә миссиа азҳара иадгылан, Шәамахьтәылазы авизалиберализациа авариант иахцәажәеит
Жозеп Боррель ишааицҳаз, Евроеидгыла адәныҟатәи аминистрцәа Шәамахьтәыла атәылауаҩтә миссиа азҳара иадгылан, Шәамахьтәылазы авизалиберализациа авариант иахцәажәеит

Евроеидгыла Шәамахьтәыла атәылауаҩтә миссиа азҳареи авизалиберализациеи ирзыхиоуп, – иҳәеит адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадара азҵаарақәеи рзы Евроеидгыла иреиҳаӡоу  ахаҭарнак, Еврокомиссиа авице-ахада Жозеп Боррель.

Адәныҟатәи аусқәеи ашәарҭадара азҵаарақәеи рзы Евроеидгыла иреиҳаӡоу ахаҭарнак иажәақәа рыла, Евроеидгыла иалоу атәылақәа рыдәныҟатәи усқәа рминистрцәа реиԥылараҿ “Азербаиџьан иаԥну аҳәаатә цәаҳәаҿ” Шәамахьтәыла атәылауаҩтә миссиа азҳара иадгылеит.

Боррель иажәақәа рыла, иара убас аиԥылараҿ Евроеидгыла иалоу атәылақәа рыдәныҟатәи усқәа рминистрцәа Шәамахьтәыла атәылауаазы “авизалиберализациа авариант” иахцәажәеит.

Евроеидгыла иреиҳаӡоу  ахаҭарнак ишазгәеиҭаз ала, Еревани БАқәеи аҭынчра иазку аиқәшаҳаҭра абжьаҵаразы зыԥшра ҟамҵакәа аиҿцәажәара иалагароуп.