Херсонтәи Донецктәи аокругқәа  рҿы иҟалаз ажәылара цәгьа амшала хҩык ҭахеит
Херсонтәи Донецктәи аокругқәа рҿы иҟалаз ажәылара цәгьа амшала хҩык ҭахеит

Урыстәылатәи абџьармчқәа Херсонтәи Донецктәи аокругқәа  рҿы ажәылара мҩаԥыргеит. Абомбақәа аҩнқәа ирыларыжьит. Иҟоу адыррақәа рыла, хҩык ҭахеит, хәҩык ахәрақәа роуит. Ари атәы аарыцҳаит украинатәи аихқәа аҭыԥантәи напхгара рҟынтә адырра ҵаҵӷәыс аҭаны.

Украинатәи аихқәа ишаарыцҳаз ала, Херсонтәи аокруг аҿы ажәылара ауаа ахьынхо араион аганахьала мҩаԥгарн. Донецктәи алкруг аҿы – хазхаҭалатәи асектор аганахьала. Ахәрақәа зауз атәылауаа рыҩнқәа рҿы рҽырыхәшәтәуеит.