Шьалуа Папуашвили - Зурабишвили 1 200 000ҩык алхыҩцәа рлегитимациа  аӡәык-ҩыџьак "Анационалцәа" рлегитимациазы илыҧсахит, иацы инаркны ҳара   "Амилаҭтә ҵысра" иалырхыз ахада дҳамоуп
Шьалуа Папуашвили - Зурабишвили 1 200 000ҩык алхыҩцәа рлегитимациа  аӡәык-ҩыџьак "Анационалцәа" рлегитимациазы илыҧсахит, иацы инаркны ҳара   "Амилаҭтә ҵысра" иалырхыз ахада дҳамоуп

«Саломе Зурабишвили 1 200 000ҩык алхыҩцәа рлегитимациа  аӡәык-ҩыџьак “Анационалцәа” рлегитимациазы илыҧсахит, иацы инаркны ҳара   “Амилаҭтә ҵысра” иалырхыз ахада дҳамоуп»», — иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили.

Папуашвили ишазгәеиҭаз ала,  Саломе Зурабишвили лмаҵзураҭыҧ лыхьчеит иацы  «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа иахьлыдгылаз аҟынтә, аха1 200 000ҩык алхыҩцәа рлегитимациа  аӡәык-ҩыџьак “Анационалцәа” рлегитимациазы илыҧсахит, иацы инаркны ҳара   “Амилаҭтә ҵысра” иалырхыз ахада дҳамоуп, аха,   апарламенттә аиҳареи ҳуааҧсыра реиҳареи лыгәра ргом.

«Аконституциатә аӡбарҭа ишьақәнарҕәҕәеит  Қырҭтәыла ахада,  закәандарала даҽа конституциатә органк азинмчқәа  лхы ишадылҵаз. Аконституциатә аӡбара аӡбақәҵа уи шьақәнарҕәҕәеит.

Егьи аганахьала, иацы апарламентаҿ аполитикатә аӡбақәҵа ҳауит, апарламенттә аиҳара ари аӡбамҭа рыдыркылеит Қырҭтәыла ауааҧсыра реиҳара рыхьӡала. Иацы Саломе Зурабишвили лмаҵзураҭыҧ лыхьчеит иацы  «Амилаҭтә ҵысра» алахәылацәа иахьлыдгылаз аҟынтә.  Аха,  апарламенттә аиҳареи ҳуааҧсыра реиҳареи лыгәра ргом.  Зурабишвили 1 200 000ҩык алхыҩцәа рлегитимациа  аӡәык-ҩыџьак “Анационалцәа” рлегитимациазы илыҧсахит, иацы инаркны ҳара   “Амилаҭтә ҵысра” иалырхыз ахада дҳамоуп», — иҳәеит  Папуашвили.