Шьалуа Папуашвили - Жәлар ринтересқәа ирылоуп 2024 шықәсазы арадикалтә амш аусхәаԥштә ашьақәыргылара зин аӡәгьы азымҭо, атәыла ииашоу аполитикатә приоритетқәа ирышьашәало алхрақәа мҩаԥгахар
Шьалуа Папуашвили - Жәлар ринтересқәа ирылоуп 2024 шықәсазы арадикалтә амш аусхәаԥштә ашьақәыргылара зин аӡәгьы азымҭо, атәыла ииашоу аполитикатә приоритетқәа ирышьашәало алхрақәа мҩаԥгахар

Ақырҭуа жәлар ринтересқәа ирылоуп арадикалтә амш аусхәаԥштә ашьақәыргылара зин аӡәгьы азымҭо, атәыла ииашоу аполитикатә приоритетқәа ирышьашәало 2024 шықәсазы алхрақәа мҩаԥгахар, – иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили “Амҽышатәи Моамбе” аинтервиу аҿы.

„Европатәи аҿиара акәым, атәыла аҿиарагьы еснагь алхрақәа ирыдҳәалоуп. Алхрақәа аполитикатә приоритетқәа аныӡбахо амши аамҭеи роуп, ари аҽны адемократиеи арадикализми аекстремизми алызхо ӡбахоит”, – иҳәеит Папуашвили.

Апарламент ахатәаҩы иажәақәа рыла, европатәи аколлегацәарзы изҵаара хаданы иқәгылоит алхратә ҭагылазаашьа хықәкылатәи адискуссиа шьаҭас измоу 2024 шықәсазтәи алхрақәа рзы аоппозициаа разыҟаҵароуп.

„Ауаҩы апарламент аусзура дацклаԥшыр, хықәкылатәи аиҿцәажәаранӡа ҳанаауа, аоппозициа азал аҟынтә ибналоит, адискуссиаҿ иԥсыҽуп. Аминистр исааҭқәа шәрыхәаԥшыр, урҭ азҵаарақәа рықәыргылареи акамерақәа рҿаԥхьа аҽырбареии рыда акгьыҟарҵом”, – иҳәеит иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы.