Шьалуа Папуашвили Узбекистан апарламент ҵаҟатәи апалата ахантәаҩы диԥылеит
Шьалуа Папуашвили Узбекистан апарламент ҵаҟатәи апалата ахантәаҩы диԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Узбекистантәи Ареспублика апарламент Оли меџьлис азакәанԥҵаратә палата (ҵаҟатәи апалата) ахантәаҩы Нурдинжон Исмаилов диԥылеит.

Апарламент апрессмаҵзура аинформациала, аиԥылараҿ Қырҭтәылеи Узбекистани ирыбжьоу аполитика-економикатә аимадарақәа ирыхәаԥшит.

Шьалуа Папуашвили Нурдинжон Исмаилов иҭабуп ҳәа иаиҳәеит Узбекистан Қырҭтәыла атерриториатә акзаара ахьадгыло азы. Шьалуа Папуашвили  иколлега Қырҭтәылашҟа дааиԥхьеит.

Аиԥылара мҩаԥган Ацентртә Азиа арегионашҟа аофициалтә визитл аҳәаақәа ирҭанӡаны.