Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа дырԥылеит
Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа аделегациа алахәылацәа дырԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Венециатәи акомиссиа амаӡаныҟәгаҩ хада Симона Менгини-Граната дызхагыло аделегациа алахәылацәа дырԥылеит.

Қырҭтәыла апарламент апрессмаҵзура аифнормцаиа ала, аиԥылараҿ иаҵшьны иазгәаҭан Қырҭтәыла апарламенти Венециатәи акомиссиеи аусеицура ӷәӷәа шрыбжьоу.

Шьалуа Папуашвили иажәақәа рыла, Қырҭтәыла Венециатәи акомиссиаҟны аусеицура ахәшьара ҳарак анаҭоит, еиуеиԥшым азакәанқәа ирызку  акомиссиа  абжьагарақәа Қырҭтәыла европатәи астандартқәа рзааигәахараҿ ацхраауеит.

Симона Менгини-Граната Венециатәи акомиссиа абжьагарақәа аус рыдулара апроцесси апроцедурақәе идрыхцәажәеит. Иазгәаҭан Қырҭтәылеи Венециатәи акомиссиеи ирыбжьоу аимадара азакәанпроектқәа аус рыдуалара аус аӡы аҵак ду шамоу.