Шьалуа Папуашвили UNIСEF аофис анапхгаҩ ҿыц диԥылеит
Шьалуа Папуашвили UNIСEF аофис анапхгаҩ ҿыц диԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили ЕАР ахәыҷтәы фонд UNIСEF қырҭтәылатәи аофис анапхгаҩ ҿыц Иеспер Меллер диԥылеит.

Аганқәа Қырҭтәылеи UNIСEF-и русеицура иахцәажәеит. Шьалуа Папуашвили Қырҭтәыла аҵакыраҿ, ҷыдала импыҵахалоу Аԥсны, UNIСEF ихадароу аусзуразы иҭабуп ҳәа иаиҳәеит.

Аиԥылараҿ ахшыҩзышьҭра азуун апарламент аднакылаз Ахәыҷқәа рзинқәа рзакәанеидкыла. Иеспер Меллер игәаанагарала, уи ахәыҷқәа рзинқәа иҳараку астандартқәа шьақәнаргылоит, ари аҵак ду амоуп.

Аганқә апотенциатә хырхарҭақәеи аусеицура априоритетқәеи ирыхәаԥшит.