Шьалуа Папуашвили - Ҩымз инагӡоз аепопеиа иалагӡаны даҿазнык аҟәыӷара ду аазырԥшыз, адезинформациатә штурм иаҿагылаз, атәыла ахьыԥшымреи асуверенитети ирыдгылаз ақырҭуа жәлар иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп
Шьалуа Папуашвили - Ҩымз инагӡоз аепопеиа иалагӡаны даҿазнык аҟәыӷара ду аазырԥшыз, адезинформациатә штурм иаҿагылаз, атәыла ахьыԥшымреи асуверенитети ирыдгылаз ақырҭуа жәлар иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп

Ҩымз инагӡоз аепопеиа иалагӡаны даҿазнык аҟәыӷара ду аазырԥшыз, адезинформациатә штурм иаҿагылаз, атәыла ахьыԥшымреи асуверенитети ирыдгылаз ақырҭуа жәлар иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп , — иҳәеит Қырҭтәыла апарламент ахатәаҩы Шьалуа Папуашвили.

Папуашвили иажәақәа рыла, “Атәым нырра аартызаара иазку” азакәан иадгылаз, Қырҭтәыла атәым ԥара аартызаара иадгылеит.

«Апарламент алахәылацәа иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп. Иара убас ҩымз инагӡоз аепопеиа иалагӡаны даҿазнык аҟәыӷара ду аазырԥшыз, адезинформациатә штурм иаҿагылаз, атәыла ахьыԥшымреи асуверенитети ирыдгылаз ақырҭуа жәлар иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп.

“Атәым нырра аартызаара иазку” азакәан иадгылаз, Қырҭтәыла атәым ԥара аартызаара иадгылеит», — иҳәеит Папуашвили.