Шьалуа Папуашвили - Ника Гварамиа Адеишвили дихаҭыԥуаҩын, Ника Мелиа ацәгьоура далахәун, арҭ ауаа хәынаӡарақәас ирымоу иубарҭоуп
Шьалуа Папуашвили - Ника Гварамиа Адеишвили дихаҭыԥуаҩын, Ника Мелиа ацәгьоура далахәун, арҭ ауаа хәынаӡарақәас ирымоу иубарҭоуп

Егьырҭ апартиақәа иҟам, урҭ зегьы “Амилаҭтә ҵысра” ҟәшақәоуп, – иҳәеит апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили.

„Ника Гварамиа Адеишвили дихаҭыԥуаҩын, ишыздыруа ала, усҟан азыӡбанагӡаратә биуро анапхгаҩыс иҟаз Ника Мелиа, Адеишвили ихарадырҵо ацәгьоура далахәун. Арҭ ауаа хәынаӡарақәас ирымоу иубарҭоуп. Изныкымкәа ишаҳҳәахьаз еиԥш, даҽазнык исҳәар сҭахуп – егьырҭ апартиақәа иҟам, урҭ зегьы “Амилаҭтә ҵысра” ҟәшақәоуп. Иахьа урҭ ауааԥсыра ржьара рҭахуп. Арҭ аҩхаҿык “Амилаҭтә ҵысра” аидеологи ахантәаҩыи ирҳәоит “Амилаҭтә ҵысра” ҳалам ҳәа”, – иҳәеит Папуашвили,