Шьалуа Папуашвили Аусецуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахада дылԥылеит
Шьалуа Папуашвили Аусецуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахада дылԥылеит

Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили Аусецуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахада Пиа Каума дылԥылеит.

Апарламент апрессмаҵзура аинформациа ала, Шьалуа Папуашвили Пиа Каума ассамблеиа ахадас лалхра лыдиныҳәалан, ақәҿиарақәа илеиӷьаишьеит.

“Аиԥылараҿ ирыхәаԥшит арегион аҟны аҭыԥ змоу ахҭысқәеи Қырҭтәыла Евроеидгыла алаларазы акандидат статус анашьара азҵаареи. Иаҵшьны иазгәаҭан арегионтә ҭынчра аҵаки Қырҭтәыла ароли Азербаиџьани Шәамахьтәылеи реизыҟазаашьақәа рырҿиара аус аҿы.

Пиа Каума Қыҭтәыла имҩаԥгаз аареформақәа ахәшьара ҳарак алҭан, Еврокомиссиа Қырҭтәыла иазкны арекомендациа бзиа ахьыҟанаҵаз ҳадылныҳәалеит.

Аусецуреи ашәарҭадареи рзы европатәи аиҿкаара апарламенттә ассамблеиа ахада лажәақәа рыла, Европеи Азиеи рыбжьара Қырҭтәыла агеографиатә лагылазаашьа ҷыда амоуп , Қырҭтәыла аԥеиԥш арегион азы аҵак ҷыда амоуп”, – иануп Апарламент апрессмаҵзура аланарҵәаз аинформациа аҿы.