Шьалуа Папуашвили - Адонорцәа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, апартиақәа рфинасркра иадҳәалоу NGO ԥаршеиқәа раԥыхра иазкны,  ақырҭуа партиақәа атәымтә ԥара анроуа, ари Қырҭтәыла асуверенитет еиланагоит
Шьалуа Папуашвили - Адонорцәа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, апартиақәа рфинасркра иадҳәалоу NGO ԥаршеиқәа раԥыхра иазкны, ақырҭуа партиақәа атәымтә ԥара анроуа, ари Қырҭтәыла асуверенитет еиланагоит

Адонорцәа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, апартиақәа рфинасркра иадҳәалоу NGO ԥаршеиқәа раԥыхра иазкны, ақырҭуа партиақәа атәымтә ԥара анроуа, ари Қырҭтәыла асуверенитет еиланагоит, – иҳәеит апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили.

Папуашвили иажәақәа рыла, атәымтә ԥарала апартиақәа рфинансркра аунеи зегь аҿы иқәиҭымуп, ари азакәан аилагароуп.

“Иаха Садро Рақвиашвили иҳәамҭа сазыӡырҩит, уи иажәақәа рыла, апартиақәа иҳәынҭқарратә аиҿкаара ԥаршеиқәа рҿаархәрала иаԥҵоу асхема дахцәажәеит. Ари аԥагьара дула иҳәеит. Аоппозициаа еилыркаауам, ари иаанаго. Адонорцәа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, апартиақәа рфинасркра иадҳәалоу NGO ԥаршеиқәа раԥыхра иазкны, ақырҭуа партиақәа атәымтә ԥара анроуа, ари Қырҭтәыла асуверенитет еиланагоит”, – иҳәеит Шьалуа Папуашвили.