Шьалуа Папуашвили - Аԥыза-министр ашықәстәи иҳасабырба апарламент ахь аашьҭуп
Шьалуа Папуашвили - Аԥыза-министр ашықәстәи иҳасабырба апарламент ахь аашьҭуп

Апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвили иажәақәа рыла, Қырҭтәыла аҧыза-министр апарламент аҿы дықәгылоит рашәара 30 рзы.

Шьалуа Папуашвили  ишааицҳаз, Иракли Ҕарибашвили ашықәстәи иҳасабырба апардамент ахь аашьҭуп.

Рашәара 5 рзы адокумент акомитетқәеи апарламент аполитикатә субиектқәеи рырҭоит.

Арегламент ала, аиҳабыра рнапхгаҩы апарламент ахь аҳасабырба рашәара 1-нӡа ишьҭыроуп.