Саломе Зурабишвли - Латвиа иҭабуп ҳәа асҳәоит акыршықәса рыбжьара Қырҭтәыла европатәи аинтеграциа ахьадгыло азы
Саломе Зурабишвли - Латвиа иҭабуп ҳәа асҳәоит акыршықәса рыбжьара Қырҭтәыла европатәи аинтеграциа ахьадгыло азы

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили Латвиа ахада Едгарс Ринкевичс диԥылеит.

Зурабишвили асоциалтә каҭаҿы ишылҩыз ала, европахь амҩан ихадароу аамҭазы латвиатәи иколлега диԥылеит.

«Европахь амҩан ихадароу аамҭазы,иахьа Латвиа ахада Едгарс Ринкевичс иҟны зеиԥшҟамлац ала ибзиоу аиԥылара сыман. Латвиа иҭабуп ҳәа асҳәоит шеишықәса рыбжьара Қырҭтәыла европатәи аинтеграциа ахьадгыло азы», — иазгәалҭеит Қырҭтәыла ахада.