Саломе Зурабишвили Баиа Патараиа Ахьӡ-аҧша амедаль ланалшьеит
Саломе Зурабишвили Баиа Патараиа Ахьӡ-аҧша амедаль ланалшьеит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили аиҿкаара  „Саҧари“ адиректор Баиа Патараиа Ахьӡ-аҧша амедаль ланалшьеит.

Баиа Патараиа иашьашәалоу аинформациеи авидеонҵамҭеи алалырҵәеит асоциалтә аҳаҿы.

Аҳамҭаҭара ацеремониаҿы ишазгәаҭаз ала, Баиа Патараиа амедаль ланашьан „Аҳәса рырҕәҕәареи, агендертә дыргала амчылара иаҿагыло ақәҧара аус аҿы хаҭала иҟалҵаз алагала ҷыдеи, амчыларадатә лагылазаара аиқәыршәара ацхраареи азыҳәан“.