Саломе Зурабишвили - Аоппозициаа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, аибафара шәаҟәыҵ, ауаажәлар анигилизми агәыӷрадареи рызцәырҵуеит
Саломе Зурабишвили - Аоппозициаа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, аибафара шәаҟәыҵ, ауаажәлар анигилизми агәыӷрадареи рызцәырҵуеит

Аоппозициаа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, аибафара шәаҟәыҵ, ауаажәлар анигилизми агәыӷрадареи рызцәырҵуеит, –  иләҳеит Қырҭҭәыла ахада Саломе Зурабишвили апарламент аҿы есышықәсатәи аҳасабырбала данықәгылоз.

Зурабишвили илажәақәа рыла, аоппозициа атәылаҿ ихадоу априоритет иарбану еиқәшаҳаҭхароуп.

„Аоппозициаа рахь ааԥхьара ҟасҵоит, аибафара шәаҟәыҵ, ауаажәлар анигилизми агәыӷрадареи рызцәырҵуеит. Аоппозициа атәылаҿ ихадоу априоритет иарбану еиқәшаҳаҭхароуп“, – иләҳеит Қырҭҭәыла ахада Саломе Зурабишвили апарламент аҿы есышықәсатәи аҳасабырбала данықәгылоз.