Саломе Зурабишвили – Америка Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара ишадгыло азы ауаажәларратә азхаҵара ду иҟазароуп
Саломе Зурабишвили – Америка Қырҭтәыла акандидат астатус анашьара ишадгыло азы ауаажәларратә азхаҵара ду иҟазароуп

«Урыстәыла Украинаҿ имҩаҧнаго аибашьра Қырҭтәыла изхысыз ҳгәаланаршәоит», — илҳәеит Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили  CBS NEWS апрограмма  «60 минуҭ» аҿы.

«Уи, еснагь, ишиашо ашәарҭароуп, абри ауп аус злоу. Урыстәыла аҭагылазаашьа агәаҭара иаҿуп», — илҳәеит  Саломе Зурабишвили.

Саломе Зурабишвили лҳәамҭала, уажәы аурысцәа Қырҭтәыла аҭагылазаашьа гәарҭоит.  «Абраҟа рымҩа мариоуп  — агибридтә еибашьра», — илҳәеит  Саломе Зурабишвили.

Қырҭтәыла иаҭааиз Урыстәыла атәылауаа ирызкны ианлазҵаа, Саломе Зурабишвили илҳәеит: «Шәтәылаҿ аҕа ибызшәала ицәажәо, рыҩны иҟоушәа згәы иабо  ауаа анырацәоу,  ҳәарада, уи уаргәамҵуеит».

Ажурналист аимпичмент апроцедурагьы дазааҭгылан, длазҵааит: «Аҧыза-министр Евроеидгыла алалара дазҿлымҳам ҳәа шәгәы иаанамгаӡои?». Саломе Зурабишвили ари азҵааразы абас аҭак ҟалҵеит: «Ҳуааҧсыра зегьы абри азҵаароуп ирымоу: — аиҳабыра Евроеидгыла алахәызаара рҭахуп, ажәаны мацара».

Қырҭтәыла акандидат астатус арымҭар, уи алҵшәас ахылҵуеи ҳәа ажурналист илылҭаз азҵаара аҭак аныҟалҵоз Саломе Зурабишвили илҳәеит, –  «уи Урыстәылазы аиааира ду акәхоит».