Қырҭтәыла ахада апарламент Амилаҭтә банк ахеилак ахь ҩыџьа акандидатцәа адылгалеит
Қырҭтәыла ахада апарламент Амилаҭтә банк ахеилак ахь ҩыџьа акандидатцәа адылгалеит

Қырҭтәыла ахада апарламент Амилаҭтә банк ахеилак ахь ҩыџьа акандидатцәа адылгалеит.

Ахада лпрессмаҵзура аинформациа ала, ахада Нана Ҟеинишвилии Ҭеимураз Хомерикии ркандидатурақәа иқәлыргылеит.

Уаанӡа, рашәаразы ахада Амилаҭтә банк ахеилак ахь иқәлыргылаз ҩыџьа акандидатцәа – Гьаргь Бақраӡеи Дмитри Џьаԥариӡеи апарламент адгылара рмоуит.