Қырҭтәылa Аҩныҵҟaтәи aусқәa рминистрра - Акциа алахәыла зегьы рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит апротест аадырԥшырц азакәан ала иазыԥхьагәаҭоу аҳәаақәа ирҭагӡаны, азакәан аҳәаақәа ирҭымҵырц
Қырҭтәылa Аҩныҵҟaтәи aусқәa рминистрра - Акциа алахәыла зегьы рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит апротест аадырԥшырц азакәан ала иазыԥхьагәаҭоу аҳәаақәа ирҭагӡаны, азакәан аҳәаақәа ирҭымҵырц

Акциа алахәыла цыԥхьаӡа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит апротест аадырԥшырц азакәан ала иазыԥхьагәаҭоу аҳәаақәа ирҭагӡаны, азакәан аҳәаақәа ирҭымҵырц, – иануп Қырҭтәылa Аҩныҵҟaтәи aусқәa рминистрра  аланарҵәаз аҳәамҭа аҿы.

Аусҳәарҭа аинформациала, азинеилагарақәа зегьы иашьашәалоу ақәҿыҭра рырҭоит.

“Апарламент иаҵанакуа аҵакыраҿ имҩаԥысуа акциа иахҟьаны аҭыԥ аҿы амобилизациа рзууп азакәанхьчаҩҵәа.

Акциа алахәыла цыԥхьаӡа рахь ааԥхьара ҟаҳҵоит апротест аадырԥшырц азакәан ала иазыԥхьагәаҭоу аҳәаақәа ирҭагӡаны, азакәан аҳәаақәа ирҭымҵырц“, – иануп Қырҭтәылa Аҩныҵҟaтәи aусқәa рминистрра  аланарҵәаз аҳәамҭа аҿы.