Ҧхынҷкәын 4-7 рзы амш зеиԥшрахо
Ҧхынҷкәын 4-7 рзы амш зеиԥшрахо

Аҧсабаратә лагылазаара амилаҭтә агентра ԥхынҷкәын 4-7 рзы амш зеиԥшрахо аинформациа аланарҵәоит.

Ҧхынҷкәын 4 рзы Қырҭтәыла иԥхаррахоит, аҳауатә лышәшәақәа леиуам.

Ҧхынҷкәын 5-7 рзы  џьара-џьара ақәа леир ҟалоит.

Ҧхынҷкәын 4-5 рзы Қарҭ иԥхаррахоит, алышәшәақәа леиуам, ԥхынкәын 6-7 рзы аҳауа атемпература +11, +13 градус иаҟарахоит, аҳауатә лышәшәақәа леиуеит.

Амшын Еиқәа аԥшаҳәаҿ (Баҭым, Қобулеҭи, Анаклиа, Ԥуҭ): ԥхынкәын 4 рзы аҳауатә лышәшәақәа леиуам, ԥхынкәын 5-7 декабря ақәа леиуеит. Аҳауа атемпература ҽынла+16, +18 градус иаҟарахоит.