Никол Ҧашиниан Иракли Кобахиӡе иахь  - Зҵакы дуу абри амш шәыдысныҳәалоит, аиҩызаратә Қырҭтәыла аҭынчреи, ашәҭыкакаҷреи, ақәҿиара ҿыцқәеи азеиҕьасшьоит
Никол Ҧашиниан Иракли Кобахиӡе иахь  - Зҵакы дуу абри амш шәыдысныҳәалоит, аиҩызаратә Қырҭтәыла аҭынчреи, ашәҭыкакаҷреи, ақәҿиара ҿыцқәеи азеиҕьасшьоит

 

Шәамахьтәыла аҧыза-министр  Никол Ҧашиниан, Қырҭтәыла Ахьыҧшымра амш инамаданы,  аҧыза-министр  Иракли Кобахиӡе адныҳәаларатә шәҟәы изааишьҭит.

«Шәареи аешьаратә ақырҭуа жәлари гәыкала ишәыдысныҳәалоит Қырҭтәыла амилаҭтә ныҳәамш  — Қырҭтәыла Ахьыҧшымра амш.  Ахьыҧшымра аиура амш инаркны Шәамахьтәылазы аҵакы ҷыда аман аиҩызаратә Қырҭтәылаҟны аусецура арҭбаареи арҕәҕәареи.

Агәра ганы сыҟоуп Шәамахьтәылеи Қырҭтәылеи рыбжьара апартниорра арҕәҕәара ҳтәылақәеи инеизакны арегиони рҭышәынтәалареи рышәҭыкакаҷреи ишацхраауа. Даҽазнык ишәыдысныҳәалоит абри зҵакы дуу амш, аиҩызаратә Қырҭтәыла аҭынчреи, ашәҭыкакаҷреи, ақәҿиара ҿыцқәеи азеиҕьасшьоит», — иануп  Никол Ҧашиниан ишәҟәы аҟны.