«Намахвангес» аргылара иаҿагыло ауааԥсыра шьыжьымҭанӡа Қәҭешьтәи ацентртә ашҭаҿ иаанхоит
«Намахвангес» аргылара иаҿагыло ауааԥсыра шьыжьымҭанӡа Қәҭешьтәи ацентртә ашҭаҿ иаанхоит

Қәҭешьтәи ацентртә ашҭаҿ «Намахвангес» аргылара аҿагыларатә акциа нагӡоит.

Акциа аиҿкааҩ Варлам Голеҭиани ишааицҳаз ала, акциа алахәылацәа шьыжьымҭанӡа Қәҭешьтәи ацентртә ашҭаҿ иаанхоит. Иажәақәа рыла, адетальқәа рызкны аполициаа рҟны еиқәшаҳаҭхеит.

Акциа алахәылацәа уаҵәы, асааҭ 08:00 рзы Гумаҭи ахь ныҟәара мҩаԥыргоит.