Мшаԥы 19 рзы Қырҭтәыла апарламент ахан аҿы ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит
Мшаԥы 19 рзы Қырҭтәыла апарламент ахан аҿы ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит

Апарламент ашарҭадаратә ҭагылазаашьақәа  рырҕәҕәара  иазкны аҳәамҭа аланарҵәеит.

Аҳәамҭа  ишану ала, мшаԥы 19 рзы Қырҭтәыла апарламент ахан аҿы ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит.

“Қырҭтәыла апарламент ахан ашәарҭадара арӷәӷәара иазку аҵас ашьақәырӷәӷәара иазку” Қырҭтәыла апарламент ахантәаҩы 2023 шықәса цәыббра 4 рзы ишьақәирӷәӷәаз N1/259/23 адҵа инақәыршәаны, мшаԥы 19 рзы апарламент ахыбраҿ ашәарҭадаратә ҭагылазаашьақәа дырӷәӷәоит, Қырҭтәыла апарламент ахан аҟны ашәарҭадара аҩаӡара ҩежь амч аиуеит.  Аккредитациа змоу  ажурналистцәа  апарламент ахыбра иҩналоит изакәызаалак аҧкрак ада“, – иануп аҳәамҭаҿы.