Михеил Саакашвили ашьауӷа ихыхра шәгәы иҭома азҵараазы, Саломе Зурабишвили ишылҳәаз ала, ихадоу азҵааразы аҭак аамҭаа анаауа ҟалҵоит
Михеил Саакашвили ашьауӷа ихыхра шәгәы иҭома азҵараазы, Саломе Зурабишвили ишылҳәаз ала, ихадоу азҵааразы аҭак аамҭаа анаауа ҟалҵоит

Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвили иахьатәи абрифинг аҿы Михеил Саакашвили ашьауӷа ихыхра иазку азҵааразы аҭак ҟалымҵеит.

Ажурналист ахада длазҵааит: “Саакашвили ашьауӷа ихыхра шәгәы иҭома? Ари ауп иахьазы зҵаара хадас иҟоу ҳәа”.

Ари азҵааразы Саломе Зурабишвили аҭакс илҳәеит: “Ихадоу азҵааразы аҭак аамҭа анаауа ҟаҵахоит” ҳәа