Меҭиу Миллер - Европатәи ҳадгылаҩцәа реиԥш, Қырҭтәыла ахь ааԥхьара ҟаҳҵоит Қырҭтәыла атәылауаа реиҳараӡак иалырхыз Евроеидгыла ашҟа аинтеграциа иаҿагыло азакәан аднамкыларц
Меҭиу Миллер - Европатәи ҳадгылаҩцәа реиԥш, Қырҭтәыла ахь ааԥхьара ҟаҳҵоит Қырҭтәыла атәылауаа реиҳараӡак иалырхыз Евроеидгыла ашҟа аинтеграциа иаҿагыло азакәан аднамкыларц

Европатәи ҳадгылаҩцәа реиԥш, Қырҭтәыла ахь ааԥхьара ҟаҳҵоит Қырҭтәыла атәылауаа реиҳараӡак иалырхыз Евроеидгыла ашҟа аинтеграциа иаҿагыло азакәан аднамкыларц,  – иануп ЕАШ аҳәынҭдепартамент аспикер Меҭиу Миллер иҟаиҵаз аҳәамҭа аҿы.

Миллер иҟаиҵаз аҳәамҭаҿ ишану ала, Евроеидгыла ахаҭарнакцәа ишарыцҳаз ала, ари азакәан адкылара Евроеидгыла амҩаҿ Қырҭтәыла амоу апрогресс ашәарҭа иҭаднаргылар алшоит.

“Ҳгәы хшәоуп Қырҭтәыла апарламент  “Кремль” агәы иаахәаша “Атәым нырра” иазку азакәан ахьаднакыло. Евроеидгыла ахаҭарнакцәа ишарыцҳаз ала, ари азакәан адкылара Евроеидгыла амҩаҿ Қырҭтәыла амоу апрогресс ашәарҭа иҭаднаргылар алшоит. Европатәи ҳадгылаҩцәа реиԥш, Қырҭтәыла ахь ааԥхьара ҟаҳҵоит Қырҭтәыла атәылауаа реиҳараӡак иалырхыз Евроеидгыла ашҟа аинтеграциа иаҿагыло азакәан аднамкыларц”,  – иануп Меҭиу Миллер иҟаиҵаз аҳәамҭа аҿы.