Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 575-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 614-ҩык
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 575-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 614-ҩык

Мчыбжьыктәи (23.05- 29.05.2022) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 575-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 614-ҩык, аӡәы дыԥсит. Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, иларҵәоуп омикрон B.A.2 аштамм.

Бжьымш рыла иҟаҵан 104 996 атестқәа, урҭ рҟынтә антиген азы атест –  95 506, „PCR“ атест – 9 490.

Бжьымштәи аҵоура арбага 0.55% иаҟароуп.

Иҳаҩсыз амчыбжь азы (16.05-22.05.2022) Қырҭтәыла акоронавирус 586-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 605-ҩык,хәҩык иԥсит.