Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 511-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 514-ҩык
Мчыбжьыктәи адыррақәа рыла, Қырҭтәыла акоронавирус 511-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 514-ҩык

Мчыбжьыктәи  (30.05.2022-05.06.2022) адыррақәа рыла, бжьымш рыла Қырҭтәыла акоронавирус 511-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 514-ҩык, бжьҩык рыԥсҭазаара иалҵит. Ари атәы аарыцҳаит Ачымазарақәа рхылаԥшра амилаттә центр аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, иларҵәоуп омикрон B.A.2 аштамм.

Бжьымш рыла иҟаҵан 103 529 атестқәа, урҭ рҟынтә антиген азы атест –  93 577, „PCR“ атест – 9 952..

Бжьымштәи аҵоура арбага 0.49% иаҟароуп.

Иҳаҩсыз амчыбжь азы (23.05- 29.05.2022)  Қырҭтәыла акоронавирус 575-ҩык рыдбалан, ачымазара иалҵит 614-ҩык, аӡәы дыԥсит.